Information om hemsidan

Administration / Felanmälan

Email: Jäderfors hemsida

(Hemsidan startade

den 20 augusti 2009)

Vädret

SMHI / KLART / YR / VV

Jäderfors-karta

Månadens Bild - juniJuni 2018


Välkommen till Dalsängs Byalag


Den 27 mars 2015 bildades Dalsängs Byalag (ideell förening), vid konstituerande stämma vid "Mjölkpallen".


Syfte

 - att bygga och driva en gammaldags bagarstuga i Dalsäng;

 - att ha en samlingsplats att träffas på;

 - att ha trevliga aktiviteter ihop o s v.


Föreningen kommer att söka bidrag för detta.


Alla är välkomna som medlemmar, inga medlemskrav, medlemsavgift 10 kronor.


Styrelsemedlemmar:

 - Anna Friman. ordförande (070-284 3119)

 - Helen Hanell Öhrström

 - Maria Thorell

 - Mikael Lundh


Revisor: Niclas ÖhrströmStadgar för Dalsängs Byalag

  1. Namn

Föreningens namn är Dalsängs Byalag härefter kallad Föreningen.


 2. Form

Föreningen är en ideell förening som står självständig gentemot staten och kommunen samt

gentemot religiösa, politiska och privata intressen.


 3. Syfte och målsättning

Syftet är att bedriva kulturell och social verksamhet i Dalsäng med anknytning till den

bagarstuga som ska byggas och drivas i föreningens regi. Målsättningen är att främja ett trevligt boende i byn.


 4. Medlemskap

Föreningen är öppen. Medlem är den som betalt medlemsavgiften. Medlem har rösträtt på byastämma.


 5. Möten

Ordinarie byastämma skall utlysas genom anslag i byn senast 14 dagar i förväg, hållas senast 30 juni och behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse, val av ny styrelse och revisor samt fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen, 1/10 av samtliga medlemmar eller revisor får påkalla extra byastämma, vilken ska utlysas på samma sätt som ordinarie byastämma minst en vecka i förväg. På extra byastämma behandlas ärenden som anges vid utlysandet. Alla stämmor ska behandla frågan om stämman blivit riktigt utlyst.


 6. Styrelse och revisor

Styrelsen beslutar över löpande frågor och är underställd byastämman. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsen utser firmatecknare. Styrelsen ska bestå av minst 3 ordinarie ledamöter. Revisorn avger revisionsberättelse inför varje ordinarie byastämma.


 7. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från första januari till sista december.


 8. Uteslutning

Medlem som klart bryter mot Föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas liksom den som inte betalt medlemsavgiften. Den uteslutne har rätt att överklaga beslutet till byastämma, där den uteslutne har rösträtt.


 9. Omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid stämma gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval, där lotten skiljer.


10. Stadgeändring

För att ändra dessa stadgar krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande stämmor.


11. Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande byastämmor. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till liknande verksamhet i byn med omnejd. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.